Pressemeddelelser
Publiceret den: 21-06-2017
I EHS-foreningen har vi med interesse læst undervisningsministerens kommentar i Berlingske den 4/6, og vi deler holdningen om kritisk, selektiv og forsvarlig brug af it og teknologi i undervisningen.

I dag understøttes den digitale undervisning i skolerne og uddannelsesinstitutionerne herhjemme i høj grad af trådløse netværk (WIFI), og vi mener, at der er behov for at erstatte trådløse forbindelser med internet via fast opkobling, for at der kan være tale om brug af forsvarlig teknologi.

Trådløse forbindelser er ikke uskadelige. De udsender pulserende mikrobølger, der trænger ind i kroppens celler, og danske børn og unge er i dag eksponeret for stråling fra ipads/tablets, smartphones og trådløse netværk (WIFI) og andre trådløse kilder som mobilmaster stort set døgnet rundt.

Det sker til trods for, at der i de sidste årtier er gennemført flere tusind videnskabelige studier, der har vist, at længerevarende eller konstant eksponering for mikrobølgestråling er forbundet med helbredsrisici som hovedpine, svimmelhed, hukommelses- og indlæringsproblemer, nedsat opmærksomhed og koncentration samt ændret hjerneaktivitet (ændret EEG), søvnforstyrrelser, kvalme og skader på cellers DNA, forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet kræftrisiko, nedsat sædkvalitet med mere.

Mange af disse helbredsgener og -skader fremgår af Bioinitiative rapporten fra 2007, der blev opdateret i 2012 og 2014 og er en gruppe uafhængige forskeres og sundhedseksperters gennemgang og vurdering af omkring 4000 forskningsartikler fra årene 2006 og frem. Rapporten behandler helbredsskadelige effekter og slår også fast, at der er evidens for, at børn er særligt sårbare overfor stråling (de har mindre kropsmasse, mindre hoveder og tyndere hovedskal og er i vækst, og strålingen trænger dybere ind).

Tilbage i 2011 anbefalede også Europarådet i resolution 1815, at medlemslandene vedtager alle rimelige foranstaltninger for at mindske befolkningens og specielt børn og unges eksponering for mikrobølgestråling og anbefaler, at medlemslandene ikke anvender trådløse netværk (WIFI), trådløse telefoner (DECT) og mobiltelefoner i skolen!

Kræftforskningsinstituttet IARC under WHO har klassificeret mikrobølger som muligt kræftfremkaldende (såkaldt 2B klassifikation), og WHO advarer nu desuden om, at det stigende tidsforbrug foran tablets og smartphones og den deraf følgende mindre fysiske aktivitet giver børn øget risiko for dårligt helbred.

Anden nyere forskning specifikt om børn og unge bekræfter billedet af, at der er forskellige helbredsgener og -skader forbundet med deres brug af trådløse ipads/tablets og smartphones. Blandt andet viser en stor undersøgelse fra 2016 af læge Ben Carter, King’s College i London, at både kvaliteten og længden af deres nattesøvn bliver nedsat.

Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af 11 studier med deltagelse af i alt 125.000 børn. I Danmark er der på fem år sket en fordobling i antallet af børn og unge under 25 år, der får ordineret sovemidler med Melatonin fra 6.391 børn og unge i 2011 til 12.381 i 2015. Det fremgår af en opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen, der har meldt ud, at den vil se nærmere på de bagvedliggende årsager (kilde: den offentlige.dk den 6/5 2016).

Den danske konsulent Søren Hebsgaards nye undersøgelse af 2.689 elevers mobilvaner på 6 jyske gymnasier viser en tydelig sammenhæng mellem mobilbrug, stress og koncentrationsbesvær. Nye fænomener som digital afhængighed og Fear Of Missing Out (FOMO) viser, at der både er sociale, fysiske og psykiske aspekter knyttet til konstruktionen og incitamenterne ved at bruge sociale medier og onlinespil, der gør det svært for mange at lægge deres tablet og smartphone fra sig. Den tyske hjerneforsker, psykolog og psykiater Manfred Spitzer hævder, at brugen af digitale medier hæmmer udviklingen af børns hjerne. Han mener, at der er fare for, at børn og unge udvikler digital demens.

Frankrig (2015), Israel, Brasilien og Cypern (2016) er blandt de lande, der har valgt at lytte til advarsler og anbefalinger fra forskere, læger og internationale organisationer. De har forbudt brugen af trådløse netværk (WIFI) og udstyr i børnehaver og prioriterer kablet internetforbindelse og begrænser eller helt eliminerer brugen af trådløst internet i folkeskolerne.

I Danmark er der i løbet af de seneste år blevet investeret 1 mia. kr i digitalsering af undervisningen (Kilde: DR2 Deadline 10/3 2017). Men en stor OECD rapport fra 2015 viser, at et stort IT forbrug ikke er proportionalt med stigende indlæring. I overensstemmelse hermed har flere danske lærere på det seneste skrevet kronikker om elevers nedsatte læselyst og evne til at huske og forstå, hvad de læser, og lærerne modstiller den overfladiske og tilfældige skimning på skærme, som børnene er blevet vant til, med læsning af bøger, der kræver fordybelse, og de konstaterer, at de i dag kan give eleverne betydeligt færre siders læsning for end før (kilder: kronik i Berlingske den 23/9 og 8/11 2016 og kronik i Kristeligt Dagblad den 13/6 2016).

Der kan ikke herske tvivl om, at danske elevers lange skoledage, hvor de i timevis sidder foran skærme i klasselokalet understøttet af trådløse netværk (WIFI), er en overset, medvirkende årsag til både nedsat koncentration og indlæring foruden fysisk utilpashed, stress og søvnproblemer.

Derfor mener vi, at Undervisningsministeriet bør udarbejde en handlingsplan, der sætter danske børn og unges indlæring og helbred i højsædet ved at være baseret på begrænset brug af digital læring og anvendelse af kablet internetopkobling i folkeskoler, gymnasier og andre læreanstalter. En handlingsplan for forsvarlig brug af teknologi i undervisningen bør omfatte følgende anbefalinger:

1) At den digitale undervisning og læring via tablets og computere i skoler, gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner foregår ved fast internetopkobling, og at WIFI kun bruges, hvis og når det er absolut uundværligt, og at der træffes foranstaltninger for at beskytte eleverne mod stråling.

2) at WIFI i alle andre situationer gøres inaktivt, når det ikke er i brug ved indførelse af en tænd/sluk funktion, sådan at eleverne ikke konstant er udsat for mikrobølgestråling.

3) Smartphones er slukkede under undervisningen eller afleveres ved skoledagens begyndelse.

4) At der ved lov indføres forbud mod placering af mobilmaster på eller i umiddelbar nærhed af børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner, og at mastleverandører pålægges at nedtage de mobilmaster, der allerede er opført disse steder, sådan at børn og unge beskyttes mod konstant bestråling herfra, når de i pauser opholder sig på udendørs arealerne i børnehaver, skoler og gymnasier og andre læreanstalter.

Venlig hilsen EHS-foreningen

Andrea Collén, Sundhedsformidler, cand.phil.com
Pernille Schriver, cand.scient. biolog. Naturfagslærer i grundskolen
Christina Funch Mellgren, Formand for EHS foreningen
Kontaktperson:
Christina Funch Mellgren
Telefon:62251128
 
Afsender:
EHS-Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse